card

ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД /2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар/

ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД /2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар/

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

Хэлбэр
1 Беларусь 90 хүртэл хоног 2013.09.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

2 Бразил 90 хүртэл хоног 2015.09.21

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

3 Гонконг 14 хүртэл хоног 1998.06.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

4 Израйль 30 хүртэл хоног 1996.03.12

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

5 Казахстан 90 хүртэл хоног 1994.12.02

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

6 Киргиз 90 хүртэл хоног 1999.12.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

7 Куба 30 хүртэл хоног 2001.10.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

8 Макао 90 хүртэл хоног 2004.07.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

9 Малайз 30 хүртэл хоног 1994.06.06

 

10 Сингапур 30 хүртэл хоног 2017.06.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

11 Украин* 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай бол/  

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

12 Филиппин 21 хүртэл хоног 1994.05.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

13 Хятад 30 хүртэл хоног 1989.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

14 Турк 30 хүртэл хоног 2013.10.10

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

15 Лаос 30 хүртэл хоног 2007.10.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

16 Tайланд 30 хүртэл хоног 2008.01.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

17 Серби 90 хүртэл хоног 2013.11.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

18 ОХУ 30 хүртэл хоног 2014.09.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

19 Индонез 30 хүртэл хоног 2016.03.22

ЗГ хоорондын хэлэлцээр