card

ДИПЛОМАТ БОЛОН АЛБАН ПАСПОРТТАЙ ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

ДИПЛОМАТ БОЛОН АЛБАН ПАСПОРТТАЙ ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

1 Албани

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат, албан паспорт/

2017.03.30 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
2 БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
3 Болгар

90 хүртэл хоног

2011.01.18 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
4 Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
5 Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
6 Румын

90 хүртэл хоног

1974.10.14 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
7 Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
8 БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
9 Унгар

90 хүртэл хоног

2016.05.18 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
10 Чех

90 хүртэл хоног /зөвхөн
дипломат паспорт/

1992.06.26 
2011.07.29
ЗГ хоорондын хэлэлцээр
11 Чили

90 хүртэл хоно

2003.09.25 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
12 Энэтхэг

90 хүртэл хоног

2005.12.23 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
13 Польш

90 хүртэл хоног

2011.06.29 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
14 Кипр

90 хүртэл хоног

2011.03.30 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
15 Камбож

30 хүртэл хоног

2012.08.27 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
16 Бруней

14 хүртэл хоног

2013.07.01 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
17 Кувейт

90 хүртэл хоног

2013.04.16 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
18 Перу

90 хүртэл хоног

2013.04.30 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
19 ХБНГУ

90 хүртэл хоног  /зөвхөн  цахим дипломат паспорт/

2013.05.08 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
20 Колумб

30 хүртэл хоног

2013.09.23 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
21 Франц

90 хүртэл хоног /зөвхөн
дипломат паспорт/

2013.10.26 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
22 Мьянмар

30 хүртэл хоног

2013.11.18 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
23 Эстони

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим
(биометрийн) дипломат паспорт/

2014.04.28 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
24 Итали

90 хүртэл хоног /зөвхөн
дипломат паспорт/

2014.07.14 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
25 Латви

90 хүртэл хоног

2014.06.12 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
26 Туркменистан

30 хүртэл хоног

2015.06.03 ЗГ хоорондын хэлэлцээр
27 Япон

30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2016.11.15-
наас эхлэн
мөрдөнө.
ЗГ хоорондын хэлэлцээр
28 Балба

90 хүртэл хоног

2016.12.19  2017.01.18- наас эхлэн мөрдөнө. ЗГ хоорондын хэлэлцээр
29 Хорват

30 хүртэл хоног

2017.04.26 ЗГ хоорондын хэлэлцээр